Lid Auditcommissie portefeuille Bedrijfsvoering
Rotterdam (Zuid-Holland)
https://dlrs.info/P5EUs4N
25/01/2024
marktconforme vergoeding
part time

Lid Auditcommissie portefeuille Bedrijfsvoering

Korte beschrijving

Voor het Vervangingsfonds en Participatiefonds (VfPf) is ADJ op zoek naar een Lid Auditcommissie portefeuille Bedrijfsvoering. We zoeken iemand met een brede maatschappelijke belangstelling met ruime kennis van bedrijfsvoering en specifiek op het gebied van data en ICT. Een teamspeler die samen met de drie andere leden van de Auditcommissie het bestuur en de directie van VfPf adviseert en informeert over bedrijfseconomische onderwerpen en maatschappelijke thema’s. Heb jij affiniteit met (primair) onderwijs, onderschrijf je de missie en doelstellingen van VfPf en ben jij voor tenminste vier jaar beschikbaar voor deze uitdagende nevenfunctie, dan gaan we graag met je in gesprek.

Context functie

Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs en Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs (VfPf) dienen zich te conformeren aan de door het ministerie gestelde kaderwet ZBO’s en het gemeenschappelijk normenkader voor financieel beheer, verantwoording en intern toezicht. In 2021 is daarom besloten om een Auditcommissie in te richten met onafhankelijke leden.

De Auditcommissie is een zelfstandig en onafhankelijk orgaan, heeft een (bindend) adviesrecht met een toezichthoudend karakter. De Auditcommissie bestaat uit vier externe, onafhankelijke leden met profielen op de gebieden accountancy, bedrijfsvoering, juridisch en HRM. Eén van de leden vervult de taak van voorzitter. De Auditcommissie vergadert zeven keer per jaar en geeft integraal advies, waarbij risicobeheersing een centrale rol inneemt.

De directeur, concerncontroller en de manager Kennis en Innovatie van VfPf zijn aanwezig bij de vergaderingen van de Auditcommissie. Deze vergaderingen zijn voorbereidend op de bestuursvergaderingen. Het bestuur is het besluitvormende orgaan, waarbij de adviezen van de Auditcommissie een belangrijke basis vormen voor de besluitvorming.

Het bestuur van het VfPf benoemt de leden van de Auditcommissie voor een termijn vier jaar, met de mogelijkheid voor een herbenoeming van vier jaar. De samenwerking tussen Auditcommissie, bestuur, directeur en organisatie wordt als prettig, constructief en open ervaren.

De Auditcommissie vergadert ongedwongen en efficiënt. In gezamenlijkheid met het bestuur en de directie van VfPf wordt tussentijds geëvalueerd hoe de Auditcommissie haar rol vervult en op welke wijze de Auditcommissie de meeste waarde kan toevoegen met behoud van haar onafhankelijkheid.

Jouw profiel

Wie ben je en wat breng je mee?
Naast een afgeronde opleiding op academisch niveau of academisch werk- en -denkniveau, is het gewenst dat leden van de Auditcommissie beschikken over:

 • Bestuurlijke ervaring en/of ervaring als toezichthouder, bij voorkeur in een dienstverlenende organisatie.
 • Maatschappelijk actief en affiniteit met (primair) onderwijs.
 • Een hoge mate van integriteit en een positief-kritische, onafhankelijke en proactieve houding.
 • Het vermogen en de mentaliteit om te werken in teamverband, gebruik te maken van elkaars complementariteit en bij te dragen aan een cultuur van openheid, dialoog en constructieve scherpte.
 • Het vermogen en de mentaliteit om het bestuur en het bestuursbureau als klankbord en sparringpartner terzijde te staan.
 • Scherp oog voor de risico’s en kansen die het maatschappelijk veld biedt.

Daarnaast herken je je in de volgende persoonskenmerken:

 • Integer en transparant.
 • Zorgvuldig en analytisch; heeft overzicht en denkt strategisch.
 • Betrokken en nieuwsgierig.
 • Luisterend oor en sparringpartner.
 • (Zelf)kritisch, gericht op ontwikkeling.

Voor het lid met het profiel bedrijfsvoering gelden aanvullend de volgende criteria:

 • Bedrijfskundig sterk, met visie op en ervaring met moderne bedrijfsvoering, procesverbetering en resultaatsturing.
 • Kennis van IT, databeveiliging, privacy en leveranciersmanagement.
 • Kennis van digitalisering en het gebruik van nieuwe datatechnologieën.
 • Aantoonbare ervaring met strategische aansturing van de bedrijfsvoering, bij voorkeur in een dienstverlenende organisatie.

Organisatie

“… voor goed functionerende schoolorganisaties waar iedereen met plezier aan het werk is en blijft.”

Vervangingsfonds en Participatiefonds (VfPf) zijn twee zelfstandig bestuursorganen die nauw met elkaar verweven zijn en werken vanuit wettelijke taken die omschreven staan in de Wet op het primair onderwijs.

VfPf is de expert op het gebied van HRM die scholen adviseert en ondersteunt in hun ambities en ontwikkeling tot toekomstbestendige en professionele organisaties.

De ruim 140 professionals begeleiden bestuurders, schoolleiders en HR-medewerkers in het primair onderwijs bij het ontwikkelen van hun organisatie. VfPf houdt zich bezig met alle vraagstukken die spelen rond het bouwen aan vitale schoolorganisaties. Een zieke leerkracht, een tekort aan invalkrachten, iemand die niet op de juiste plek zit, een slechte sfeer; hoe ga je daar goed mee om? De ambitie van VfPf is uit te groeien tot hét kenniscentrum op het gebied van HRM voor het primair onderwijs. Zo bouwt VfPf aan scholen waar het werkplezier hoog is en de uitstroom en het verzuim laag. Waar nodig vangt VfPf de financiële gevolgen van verzuim en werkloosheid op en begeleidt uitkeringsgerechtigden snel naar een passende nieuwe baan.

VfPf is van en voor het primair onderwijs en werkt zonder winstoogmerk. Samen met schoolbesturen werkt VfPf aan een aantrekkelijke en vitale sector.
In PO Praat, de podcast van VfPf, wordt de HR-wereld van het basisonderwijs verkend en gaat VfPf in gesprek met schoolleiders, leerkrachten, bestuurders en HR-adviseurs om de sector te inspireren met waardevolle inzichten en praktische tips. Beluister de podcasts via https://www.vfpf.nl/po-praat-de-podcast-voor-het-primair-onderwijs.

Benoeming en vergoedingen

Het nieuwe lid Auditcommissie zal door het bestuur van VfPf worden benoemd. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn aansluitend herbenoembaar voor nog een periode van vier jaar. De kandidaat heeft geen andere functie (gehad) op grond waarvan (de schijn van) belangenverstrengeling kan ontstaan. Het nieuwe lid treedt op 6 juni 2024 toe tot de Auditcommissie.

De Auditcommissie vergadert gemiddeld zeven keer per jaar. De voorzitter en de leden ontvangen een marktconforme vergoeding op uurbasis. Tevens is er een declaratiebeleid voor incidentele uren die worden gemaakt indien er een extra beroep op de Auditcommissie wordt gedaan. De standplaats voor vergaderingen is Rotterdam (VfPf) en de vergaderingen vinden in de regel plaats op een donderdagochtend (afwisselend fysiek en digitaal). Alle leden van de auditcommissie hebben de bereidheid en het vermogen om alle vergaderingen bij te wonen en zich terdege voor te bereiden.

Procedure

Bij de werving en selectie laat het VfPf zich bijstaan door ADJ Talentmanagement. De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. De curricula vitae van de meest geschikte kandidaten worden aan de selectiecommissie gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken. Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op/de website van ADJ.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 21 februari 2024 tegemoet.

Voor deze procedure kan rekening worden gehouden met de volgende planning:

 • Sluiting reactietermijn vacature – 21 februari 2024.
 • Interviews met kandidaten door ADJ – week 9 + 10.
 • Presentatie kandidaten aan de selectiecommissie – 11 maart 2024.
 • Eerste ronde selectiegesprekken bij VfPf – 15 maart 2024.
 • Tweede ronde selectiegesprekken bij VfPf – 22 maart 2024.
 • Afronding procedure – vóór 1 april 2024.

Contactpersonen

Patricia Wijnen | consultant | e-mail: [email protected] | telefoon: 06-41781139.
Erica Brenninkmeijer | projectmedewerker | e-mail: [email protected] | telefoon: 06-82904345.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

330 x bekeken