Top vacature
Data analist
Utrecht (Utrecht)
Vast contract
07/09/2021
maxi­maal € 4.227,-
32-36 uur per week

‘Ga jij de op­spo­ring van kan­ker ver­be­te­ren door da­ta?’

Wil jij graag in een or­ga­ni­sa­tie wer­ken met een maat­schap­pe­lijk be­lang, waar veel aan­dacht is voor jou en je ont­wik­ke­ling, voor de kwa­li­teit van het werk, de ser­vi­ce­ge­rich­te dienst­ver­le­ning en de on­der­lin­ge con­tac­ten? Dan voel jij je vast thuis bij de Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB).

Het Be­vol­kings­on­der­zoek is ver­ant­woor­de­lijk voor het uit­voe­ren van de on­der­zoe­ken naar borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker. De uit­voe­ring wordt ver­zorgd door vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties in sa­men­wer­king met hun ke­ten­part­ners, zo­als huis­art­sen en zie­ken­hui­zen. On­der­steu­nen­de ac­ti­vi­tei­ten wor­den ge­le­verd door FSB. On­ze vijf re­gi­o­na­le scree­nings­or­ga­ni­sa­ties fu­se­ren per 1 ja­nu­a­ri 2022 tot één lan­de­lij­ke scree­nings­or­ga­ni­sa­tie voor de drie be­vol­kings­on­der­zoe­ken naar kan­ker. Vind jij het leuk om een bij­dra­ge te le­ve­ren aan de op­spo­ring van kan­ker, de ver­an­der­op­ga­ve van on­ze or­ga­ni­sa­tie en zoek je een uit­da­gen­de en veel­zij­di­ge func­tie als Da­ta ana­list, dan ma­ken wij heel graag ken­nis met jou!

Voor ons BI-team zijn we op zoek naar een Da­ta ana­list (32 – 36 uur per week, lo­ca­tie Utrecht).

Jouw plek in on­ze or­ga­ni­sa­tie

Sa­men met col­le­ga’s van het BI-team ver­werk je da­ta tot ge­de­gen dash­boards, rap­por­ta­ges en bruik­ba­re in­zich­ten. Je helpt mee om com­plexe vraag­stuk­ken in­zich­te­lij­ker te ma­ken. Je voert het ge­sprek met di­ver­se groe­pen ge­brui­kers waar­on­der me­de­wer­kers van de scree­nings­or­ga­ni­sa­ties en van an­de­re or­ga­ni­sa­ties waar­on­der me­disch spe­ci­a­lis­ten en on­der­zoe­kers. Je ana­ly­seert hun wen­sen en ver­taalt die naar ge­de­tail­leer­de spe­ci­fi­ca­ties voor rap­por­ten. Je werkt mee aan de ont­wik­ke­ling van di­ver­se rap­por­ta­ges. Om­dat de­ze func­tie raak­vlak­ken heeft met de tech­niek, heb je voort­du­rend con­tact met je team­ge­no­ten, waar­mee je op zoek gaat naar de best mo­ge­lij­ke op­los­sin­gen. Daar­naast speel je een (stu­ren­de) rol in de ont­wik­ke­ling en het ge­bruik van een uni­for­me set van in­di­ca­to­ren en werk je mee aan pro­jec­ten ter be­vor­de­ring van da­ta­kwa­li­teit.

Als Da­ta ana­list richt jij je op:

 • Ver­ta­len van de bu­si­ness vraag naar func­ti­o­ne­le en tech­ni­sche ont­wer­pen voor BI-op­los­sin­gen;
 • Ont­wik­ke­len van dash­boards, rap­por­ta­ges en query’s op de be­staan­de da­ta-mo­del­len van de or­ga­ni­sa­tie;
 • Op­stel­len en up-to-da­te hou­den van (ge­brui­kers)do­cu­men­ta­tie.

Het team met pro­fes­si­o­nals waar­in je komt te wer­ken is di­vers en be­staat uit 6 col­le­ga’s, waar­on­der Da­ta Ana­lis­ten en Da­ta En­gi­neers. In de­ze func­tie leg je ver­ant­woor­ding af aan Wen­dy Sie­verts, Team­lei­der Bu­si­ness In­tel­li­gen­ce.

Wij vra­gen:

 • Je hebt een HBO of WO di­plo­ma op het ge­bied van (be­drijfs­kun­di­ge) in­for­ma­ti­ca, bu­si­ness in­for­ma­ti­on tech­no­lo­gy of ver­ge­lijk­ba­re stu­die met een groot da­ta com­po­nent. Een stu­die in ge­zond­heids­zorg/epi­de­mi­o­lo­gie of werk­er­va­ring hier­in is een pré;
 • Je hebt mi­ni­maal 5 jaar werk­er­va­ring in een ver­ge­lijk­ba­re func­tie;
 • Je hebt er­va­ring met het bou­wen van query’s, het doen van da­ta-ana­ly­ses en/ of het op­ti­ma­li­se­ren van ETL-pro­ces­sen;
 • Je hebt ken­nis van sta­tis­tiek en ana­ly­se­me­tho­den;
 • Je hebt ken­nis van/ er­va­ring met (ver­schil­len­de) ana­ly­ti­sche tools, SQL en/of MS SSIS;
 • Er­va­ring met rap­por­ta­ge/da­ta vi­su­a­li­sa­tie tools zo­als Bu­si­ness Ob­jects, Web­Fo­cus, Ta­bleau of Po­wer­BI is een pré;
 • Ken­nis van of er­va­ring met Agi­le wer­ken is een pré;
 • Er­va­ring als Scrum Mas­ter of een cer­ti­fi­ce­ring hier­in is een pré;
 • Ken­nis van of er­va­ring met be­heer­stan­daar­den zo­als ITSM, ASL, BiSL of ITIL is een pré.

On­ze ide­a­le kan­di­daat:

 • Is ana­ly­tisch in­ge­steld en kan hel­der com­mu­ni­ce­ren, zo­wel mon­de­ling als schrif­te­lijk;
 • Is pro­ac­tief en se­cuur en kan zelf­stan­dig en ge­struc­tu­reerd wer­ken;
 • Denkt in op­los­sin­gen en mo­ge­lijk­he­den om rap­por­ta­ges en dash­boards maxi­maal aan te la­ten slui­ten bij de doel­stel­lin­gen van op­dracht­ge­vers;
 • Is nieuws­gie­rig naar de be­hoef­te ach­ter de ge­wens­te da­ta en rap­por­ta­ges en kan goed door­vra­gen naar wat een ge­brui­ker echt no­dig heeft;
 • Heeft een flexi­be­le hou­ding in een or­ga­ni­sa­tie in ver­an­de­ring.

Wij bie­den:

 • Een dienst­ver­band voor 32 tot 36 uur per week, voor de duur van een jaar met in­ten­tie tot ver­len­ging;
 • Be­te­ke­nis­vol werk! Een uit­da­gen­de func­tie in een ver­an­de­ren­de or­ga­ni­sa­tie waar­bij je een bij­dra­ge le­vert aan het op­spo­ren en voor­ko­men van kan­ker;
 • Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 55 (maxi­maal € 4.227,-) op ba­sis van 36 uur per week;
 • Het sa­la­ris is ex­clu­sief 8,33% va­kan­tie­toe­slag, 8,33% ein­de­jaars­uit­ke­ring en reis­kos­ten­ver­goe­ding;
 • De mo­ge­lijk­heid om op ons kan­toor op Hoog Ca­tha­rij­ne in Utrecht én van­uit huis te wer­ken.

Ver­sterk jij on­ze or­ga­ni­sa­tie?

Voor in­hou­de­lij­ke in­for­ma­tie bel je met Wen­dy Sie­verts, Team­lei­der Bu­si­ness In­tel­li­gen­ce (06-82180525). Wil je meer we­ten over de pro­ce­du­re of heb je an­de­re vra­gen? Bel dan ge­rust met on­ze HR Ad­vi­seur: Chris­tel Ne­der­lof (06-83420752).

Je sol­li­ci­ta­tie, voor­zien van een kor­te mo­ti­va­tie­brief en re­cent CV, ont­van­gen wij graag via onze website www.werkenbijbevolkingsonderzoek.nl

Bij de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re win­nen we re­fe­ren­ties in. Kan­di­da­ten kan ge­vraagd wor­den een as­sess­ment te doen. Vóór aan­stel­ling vra­gen we een Ver­kla­ring Om­trent Ge­drag.

Ac­qui­si­tie naar aan­lei­ding van de­ze va­ca­tu­re wordt niet op prijs ge­steld.

598 x bekeken
Job listings powered by the CATS Applicant Tracking System - ©2010 CATS Software, Inc.